O nas
CertyfikatyPracownicyNotariuszePracaKalkulator kosztów
Kontakt
Oferty
Grunty
grunty usługowo-handlowe

Lokalizacja: Mazowieckie, Płock

Działka inwestycyjna położona w Płocku woj. mazowieckie. Usytuowana jest w ścisłym centrum miasta z możliwością dokupienia terenu obok.
Grunt w pełni uzbrojony. Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie tego obszaru pod zabudowę usługowo-handlową z możliwością budowy galerii handlowej. Lokalizacja na obrzeżu Starego Miasta w dobrym miejscu handlowym przy planowanym deptaku. Możliwość parkowania wielu samochodów.

UCHWAŁA Nr 167/XII/03
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Kobylińskiego, Bielską, Ostatnią i Aleją Spacerową w Płocku.

Na podstawie art. 7 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 i z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Kobylińskiego, Bielską, Ostatnią, i Aleją Spacerową w Płocku w strefie centrum, zwany dalej planem.

§ 2.

1. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 5ha, położony w Płocku, którego granice wyznaczają linie rozgraniczające ulic: Kobylińskiego, Bielskiej, Ostatniej i Alei Spacerowej, oznaczone na rysunku planu literami A-B-C-D.
2. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:500.

§ 3.

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) zmiana dotychczasowego przeznaczenia terenu, umożliwiająca wprowadzenie nowych zasad zabudowy i zagospodarowania,
2) stworzenie podstaw materialno-prawnych do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
3) ochrona interesów publicznych o znaczeniu lokalnym w zakresie komunikacji, inżynierii i ekologii.

§ 4.

Przedmiotem ustaleń planu są:
1) przeznaczenie terenów objętych obszarem planu pod:
a) zabudowę usługowo-hotelową, oznaczoną na rysunku planu symbolem - UC1;
b) zabudowę usługowo-administracyjną, oznaczoną na rysunku planu symbolem - UC2, UC3;
c) zabudowę usług komercyjnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem - UC4, UC5;
d) zabudowę usługowo-mieszkaniową, oznaczoną na rysunku planu symbolem - UM1, UM2, UM3;
e) ulice dojazdowe, oznaczono na rysunku planu symbolem -KD1, KD2, KD3, KD5;
f) ulicę dojazdową z parkingiem ogólnodostępnym, oznaczoną na rysunku planu symbolem - KD4;
g) przestrzeń publiczną z zielenią urządzoną, oznaczoną na rysunku planu symbolem - PX1;
h) przestrzeń publiczną, oznaczoną na rysunku planu symbolem - PP;
i) stacje transformatorowe, oznaczone na rysunku planu symbolem EE1, EE2,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, w tym linie rozgraniczające ulic, placów oraz dróg publicznych wraz z urządzeniami pomocniczymi,
3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,
4) zasady zagospodarowania obiektów podlegających ochronie,
5) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów,
6) szczególne warunki zagospodarowania terenów.
7) zasady podziałów i scalania nieruchomości.

§ 5.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) planie -należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, stanowiący przepis gminny obejmujący obszar określony w § 1 niniejszej uchwały,
2) rysunku planu -należy przez to rozumieć rysunek wykonany na aktualnej mapie
sytuacyjno -wysokościowej w skali 1:500, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
3) obszarze -należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku planu,
4) terenie -należy przez to rozumieć teren o ustalonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolami literowymi,
5) działce budowlanej -należy przez to rozumieć nieruchomość lub taką jej część, która położona jest w granicach terenu przeznaczonego na cele budowlane,
6) przeznaczeniu podstawowym -należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
7) przeznaczeniu dopuszczalnym -należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno uzupełniać lub wzbogacać przeznaczenie podstawowe terenu,
8) usługach nieuciążliwych -należy przez to rozumieć prowadzenie działalności gospodarczej, nie wywołującej zjawisk fizycznych lub stanów utrudniających życie albo dokuczliwych dla środowiska,
9) nieprzekraczalnym wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć nieprzekraczalną wartość stosunku sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych do powierzchni całkowitej terenu,
10) maksymalnym procencie zabudowy -należy przez to rozumieć procentowy udział powierzchni zabudowanej w powierzchni całkowitej terenu w obowiązujących liniach zabudowy,
11) powierzchni biologicznie czynnej -należy przez to rozumieć powierzchnię nieutwardzoną działki lub dachu budynku pokrytą trwałą roślinnością, a także nawierzchnię trawiastą,
12) budynkach modernizowanych -należy przez to rozumieć budynki, w których dokonuje się przekształcenia w ramach istniejącej bryły budynku,
13) budynkach adaptowanych -należy przez to rozumieć zachowanie stanu istniejącego z możliwością uzupełnień technicznych,
14) budynkach rozbudowywanych -należy przez to rozumieć budynki, w których powiększa się ich kubaturę,
15) linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu -należy przez to rozumieć granice pomiędzy terenami o różnym sposobie użytkowania, zagospodarowania lub różnym przeznaczeniu podstawowym, różnej funkcji, w tym również ulic, ustalone niniejszym planem,
16) linii zabudowy ściśle określonej -należy przez to rozumieć granicę obowiązującego sytuowania frontowych ścian budynków (obiektów kubaturowych) zaliczonych wg obowiązujących norm do kubatury budynku w całości,
17) linii zabudowy nieprzekraczalnej -należy przez to rozumieć możliwość swobodnego sytuowania budynków (obiektów kubaturowych) lecz bez prawa przekroczenia tej linii, oznaczonej na rysunku planu,
18) garażu boksowym -należy przez to rozumieć wolnostojący budynek garażowy, jedno lub wielostanowiskowy, parterowy nie podpiwniczony,
19) podcieniu -należy przez to rozumieć przestrzeń w dolnej części budynku, powstałą przez cofnięcie jago ściany (lub ścian) zewnętrznej na przestrzeni od poziomu przylegającego do posadzki urbanistycznej do wysokości nie przekraczającej na ogół dwóch kondygnacji,
20) terenie przestrzeni publicznej - należy przez to rozumieć ogólnodostępne ciągi piesze, ciągi pieszo-jezdne i place,
21) usługach administracyjnych - należy przez to rozumieć wszelkie czynności polegające na zarządzaniu, o charakterze świadczeń jednych osób prawnych na rzecz drugich,
22) usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć wszelkie czynności obliczone na zysk, przynoszące dochód, o charakterze świadczeń jednych osób prawnych i fizycznych na rzecz drugich,
23) tymczasowym obiekcie budowlanym -należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe (Prawo Budowlane Rozdział I art. 3 pkt 5),
24) obiektach objętych ochroną konserwatorską -należy przez to rozumieć wszelkie prace dotyczące obiektów podlegających Ustawie o ochronie dóbr kultury, wymagających opinii odpowiednich służb konserwatorskich,
25) ulicach -należy przez to rozumieć drogi na obszarze miasta lub osiedla, składające się z obramowanej krawężnikami jezdni, biegnących po jej bokach chodników, po których odbywa się ruch pieszy i ewentualnie z innych jeszcze elementów, wprowadzonych w razie potrzeby (np. ścieżek rowerowych, trawników itp.).

Rozdział II
Ustalenia ogólne obowiązujące dla całego obszaru

§ 6.


Dla obszaru opracowania ustala się zakazy:
1) lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w myśl obowiązujących przepisów,
2) lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności usługowo produkcyjnej, która mogłaby powodować przekroczenie standardów jakości środowiska poza teren, do którego Inwestor posiada tytuł prawny,
3) stosowania indywidualnych ujęć wody,
4) budowy budynków gospodarczych, garaży boksowych,
5) stosowania dachów mansardowych.

§ 7.

Dla całego obszaru opracowania objętego planem ustala się obowiązek:
1) zbierania na terenie nieruchomości odpadów, zgodnie z wymaganiami określonymi w uchwale Rady Gminy dotyczącej utrzymania czystości i porządku w Gminie:
a) czasowe selektywne gromadzenie odpadów na działkach w przystosowanych do tego pojemnikach oraz ich odbiór i usuwanie zgodnie z systemem oczyszczania przyjętym w gospodarce komunalnej miasta;
b) czasowe selektywne gromadzenie odpadów z grupy niebezpiecznych w przystosowanych do tego pojemnikach oraz ich odbiór i unieszkodliwienie przez wyspecjalizowane firmy posiadające niezbędne zezwolenia;
c) na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych podmioty gospodarcze winny posiadać niezbędne zezwolenie starosty zgodnie z ustawą z dnia 27.04.01r. o odpadach (Dz. U. Nr 2 § 628),
2) obsługi komunikacyjnej działek z wyznaczonych w planie ulic,
3) zachowania istniejącej zieleni. W przypadkach niezbędnej wycinki, ubytki zieleni należy zrekompensować nowymi nasadzeniami,
4) realizacji odpowiedniej liczby miejsc parkingowych w ramach wyznaczonych terenów:
a) minimalne wskaźniki motoryzacyjne dla obszaru objętego planem:
– dla funkcji usługowych, biurowych, administracyjnych, handlowych -30 miejsc ostojowych na 1000m2 pow. użytkowej budynku,
– dla funkcji mieszkalnej - 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie,
– dla funkcji gastronomicznej -16 miejsc postojowych dla 100 konsumentów,
– dla funkcji hotelowej - 5 miejsc postojowych dla 100 użytkowników,
– dla funkcji kina i teatru -17 miejsc postojowych dla 100 miejsc widowiskowych;
b) dla nowych inwestycji lokalizacje miejsc parkingowych wyłącznie na terenie lokalizacji własnych, w ilości wynikającej z pkt. 4 lit. a);
c) miejsca postojowe mogą być lokalizowane w kubaturze obiektu w garażach wielostanowiskowych,
5) lokalizowania podcieni w zabudowie, wg rysunku planu.

§ 8.

1. Wszystkie urządzenia wyposażenia ciągów spacerowych i mała architektura, budynki użyteczności publicznej, garaże podziemne winny być dostępne dla osób niepełnosprawnych.
2. Plan ustala jako obowiązujący punkt odniesienia 0.00 = 103,50 metrów n.p.m. dla wysokości zabudowy poszczególnych terenów.
3. Plan ustala koncepcję architektoniczno-urbanistyczną terenu stanowiącą materiał pomocniczy do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku podejmowania działań inwestycyjnych dla poszczególnych działek budowlanych. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna winna zawierać:
- określenie sposobu zagospodarowania terenu przyszłej inwestycji oraz podstawowe rozwiązania architektoniczne
- określenie sposobu wkomponowania zamierzonej inwestycji w otaczającą przestrzeń (architektura, dojście, dojazdy, parkowanie)

§ 9.

Infrastruktura techniczna
1. W zakresie zaopatrzenia w wodę plan ustala:
1) zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej: z wodociągu zlokalizowanego w ul. Kobylińskiego i projektowanego w Al. Spacerowej, według rysunku planu,
2) dopuszcza się w ograniczonym zakresie zasilenie w wodę z ul. Bielskiej tylko dla obiektów do niej przyległych,
3) uzbrojenie należy projektować w liniach rozgraniczających ulic i przestrzeni publicznych, z zachowaniem normatywnych odległości pomiędzy projektowanym a istniejącym uzbrojeniem, zgodnie z przebiegiem przedstawionym na rysunku planu.
2. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych plan ustala:
1) odprowadzenie ścieków sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
2) trasy kanalizacji sanitarnych prowadzić w liniach rozgraniczających ulic oraz przestrzeni publicznych PX i PP, z zachowaniem normatywnych odległości pomiędzy projektowanym a istniejącym uzbrojeniem,
3) odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenów oznaczonych symbolami UC1, UC5, UM1 do istniejącej kanalizacji w ul. Ostatniej,
4) odprowadzenie ścieków sanitarnych z pozostałych terenów do istniejącej kanalizacji w ul. Bielskiej i ul. Kobylińskiego,
5) zakaz innego, niż kanalizacja miejska sposobu odprowadzania ścieków sanitarnych.
3. W zakresie odprowadzenia wód opadowych plan ustala:
1) odprowadzenie wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
2) do czasu wykonania kolektora deszczowego w ul. Kobylińskiego dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do kolektora ogólnospławnego w ul. Kobylińskiego,
3) trasy kanalizacji deszczowych należy prowadzić w liniach rozgraniczających ulic oraz przestrzeni publicznych PX i PP.
4. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną plan ustala:
1) zasilanie w energię elektryczną dla obszaru z istniejących i nowo projektowanych stacji transformatorowych, oznaczonych na rysunku planu jako EE, EA, EŚ,
2) lokalizację nowych stacji transformatorowych wbudowanych w projektowaną zabudowę, w miejscach oznaczonych na rysunku planu,
3) trasy linii kablowych prowadzić w liniach rozgraniczających ulic, w ciągach komunikacyjnych lub wyznaczonymi pod ten cel ciągami,
4) zakaz budowy wolnostojących stacji transformatorowych.
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny plan ustala:
1. zaopatrzenie w gaz ziemny -z miejskiego systemu gazowniczego, z zachowaniem warunków określonych w obowiązujących przepisach szczególnych,
2. trasy gazociągu prowadzić w liniach rozgraniczających ulic oraz przestrzeni publicznych.
6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło plan ustala:
1) zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci cieplnej, od strony ul. Bielskiej i od strony ul. Kobylińskiego,
2) trasy uzbrojenia prowadzić w liniach rozgraniczających ulic oraz przestrzeni publicznych PX i PP lub w terenie ogólnodostępnym - w pasach zieleni,
3) stosowanie źródeł lokalnych z wykorzystaniem gazu przewodowego lub energii elektrycznej,
4) zakaz stosowania paliwa stałego, np.: węgla, miału węglowego, koksu, itp.
7. W zakresie telekomunikacji plan ustala:
1) zapewnienie łączy telekomunikacyjnych z sieci kablowych dowolnego operatora telekomunikacyjnego,
2) trasy uzbrojenia telekomunikacyjnego prowadzić w liniach rozgraniczających ulic oraz przestrzeni publicznych, zapewniając dostęp dla wszystkich operatorów telekomunikacyjnych.

Rozdział III
Ustalenia szczegółowe

§ 10.

Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem UC1, plan ustala zabudowę usługowo - hotelową i następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) przeznaczenie podstawowe - budynek hotelowy lub budynek usługowo-handlowy,
2) przeznaczenie dopuszczalne -gastronomia, biura, administracja,
3) zasady kształtowania zabudowy:
a) ściśle określona linia zabudowy w liniach rozgraniczających tereny KD4, KD5 i PP oraz w odległości  5 m od linii rozgraniczającej teren Al. Spacerowej;
b) wysokość budynku + 15.00;
c) maksimum cztery kondygnacje nadziemne, minimum trzy kondygnacje nadziemne;
d) maksymalny procent zabudowy - 100 %;
e) od strony PP obowiązuje w zabudowie terenu podcień;
f) elewacje wykonane z materiałów o podwyższonym standardzie;
g) dach płaski, zalecany biologicznie czynny tzw " zielony";
h) w północno-zachodnim narożniku od strony ul. Kobylińskiego dominanta lokalna w wysokości kwartału, zalecany wykusz;
i) teren przylegający do Al. Spacerowej należy zagospodarować zielenią urządzoną z zielenią średniowysoką, nie przekraczającą 3 m wysokości i elementami małej architektury;
j) zaleca się łączenie działek w całość, zgodnie z planem,
4) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) wejścia główne od placu publicznego PP i ul. Kobylińskiego;
b) dojazd od ul. Kobylińskiego poprzez ogólnodostępne parkingi KD4;
c) dojazd gospodarczy i do garażu podziemnego od terenu KD5.

§ 11.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UC2 plan ustala zabudowę usługowo-administracyjną i następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) przeznaczenie podstawowe - usługi administracyjne,
2) zabudowa istniejąca -budynek banku do zachowania i modernizacji jako obiekt wolnostojący,
3) zasady kształtowania zabudowy:
a) dopuszcza się nadbudowę i rozbudowę poziomą obiektu w liniach dopuszczalnej rozbudowy, pod warunkiem zachowania jednolitego charakteru zabudowy obiektu wolnostojącego;
b) wysokość budynku nie może przekroczyć + 14.0m.;
c) elewacje wykonane z materiałów o podwyższonym standardzie;
d) w zagospodarowaniu terenu obowiązują ustalenia szczegółowe dla terenu PX1.
4) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) wejścia istniejące od ul. Kobylińskiego. Dopuszcza się otwarcie drugiego wejścia ze strefy ruchu pieszego (po stronie południowej budynku), oznaczonej na rysunku symbolem PX1;
b) wjazd na teren od parkingów wzdłuż ul. Kobylińskiego, placyk manewrowy na terenie.

§ 12.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UC3 plan ustala zabudowę usługowo administracyjną i następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) centrum handlowe, usługowe, kulturalne, administracyjne w części terenu gdzie znajduje się zabytkowy budynek "Młyna" zaleca się lokalizację funkcji kulturotwórczych;
b) niedopuszczalna funkcja mieszkaniowa i produkcyjna;
2) zabudowa istniejąca:
a) obiekty zabytkowe objęte ochroną konserwatorską: ul. Bielska 45;
b) budynki podlegające ochronie konserwatorskiej "Młyn" do adaptacji i wkomponowania w nową zabudowę. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę konieczne jest uzyskanie uzgodnień z Konserwatorem Zabytków,
3) zasady kształtowania zabudowy:
a) ściśle określona linia zabudowy w liniach rozgraniczających tereny KD4, PX1 i ul. Bielską;
b) linia zabudowy nieprzekraczalna w linii oznaczonej na rysunku planu c-d i na szerokości ogólnodostępnego ciągu pieszego;
c) wysokość w obowiązujących liniach zabudowy nie może przekroczyć wysokości budynku "Młyna" w jego najwyższym punkcie, zabudowę wnętrza kwartału należy kształtować z poszanowaniem budynków zabytkowych;
d) maksymalny procent zabudowy - 100%;
e) elewacje wykonane z materiałów o podwyższonym standardzie;
f) ogólnodostępne przejście piesze jako kontynuacja ciągu, zrealizowanego na działce o nr ew. 210 oraz drugie, łączące ogólnodostępne parkingi przy ul. Kobylińskiego z ul. Bielską;
g) teren oznaczony w planie literami a-b-c-d przeznacza się pod rozbudowę istniejącego centrum handlowego lub pod zabudowę o charakterze administracyjnym z dojazdem od strony terenu KD2;
h) w narożniku adc dominanta lokalna w wysokości kwartału, zalecany wykusz;
i) zaleca się łączenie działek w całość, zgodnie z planem,
4) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) wejścia główne do centrum handlowego od ul. Kobylińskiego i z PX1 poprzez ciąg pieszy;
b) wejście do projektowanego budynku administracyjnego z terenu PX1;
c) dojazd od ul. Kobylińskiego, ul. Bielskiej i od KD2.

§ 13.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UC4 plan ustala zabudowę usług komercyjnych i następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) przeznaczenie podstawowe:
1. usługi o znaczeniu regionalnym i ogólno-miejskim: handel, gastronomia, biura, w części centralnej zalecana lokalizacja kina, teatru lub sali wielofunkcyjnej;
2. wewnątrz terenu podziemny garaż wielopoziomowy;
3. usługi komercyjne;
4. niedopuszczalna funkcja mieszkaniowa i działalność produkcyjna,
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ściśle określona linia zabudowy w liniach rozgraniczających tereny PP, KD2, PX1 oraz nieprzekraczalna linia zabudowy w liniach rozgraniczających teren KD3;

b) istniejące zabudowania targowiska do likwidacji;
c) wysokość budynku +22.00;
d) w północno -zachodnim narożniku dominanta urbanistyczna o wysokości 28.60, z cofniętą linią zabudowy wg rysunku planu;
e) od strony PP, PX1 i KD2 obowiązuje w zabudowie terenu podcień, zgodnie z rysunkiem planu;
f) elewacje wykonane z materiałów o podwyższonym standardzie;
g) maksymalny procent zabudowy -100 % do wysokości 15 metrów, na wyższych kondygnacjach obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy;
h) obowiązuje dach płaski;
i) zaleca się łączenie działek w całość, zgodnie z planem,
3) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazdy do garaży i wjazdy gospodarcze z KD3.

§ 14.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UC5 plan ustala zabudowę usług komercyjnych i następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) usługi komercyjne;
b) niedopuszczalna działalność produkcyjna,
2) przeznaczenie dopuszczalne -funkcja mieszkaniowa na ostatniej kondygnacji, o ile nie naruszy to przepisów szczególnych,
3) zasady kształtowania zabudowy:
a) ściśle określona linia zabudowy w odległości 5m od linii rozgraniczających tereny KD1, KD2, ul. Ostatnią oraz nieprzekraczalna linia zabudowy w liniach rozgraniczających teren KD3;
b) istniejąca zabudowa do likwidacji;
c) wysokość budynku +15.00;
d) maksymalny procent zabudowy - 100%;
e) elewacje wykonane z materiałów o podwyższonym standardzie;
f) obowiązuje dach płaski;
g) teren wokół budynku należy zagospodarować zielenią urządzoną z zielenią średniowysoką, nie przekraczającą 3m wysokości i elementami małej architektury;
h) zaleca się łączenie działek w całość, zgodnie z planem,
4) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazdy do garaży i wjazdy gospodarcze z KD3.

§ 15.

Dopuszcza się łączenie terenów UC4, UC5 i KD3 w jeden kompleks, pod warunkiem zachowania w liniach KD3 wewnętrznego ogólnodostępnego ciągu pieszego, zalecana galeria handlowa. Dojazd do połączonych terenów UC4, UC5 z terenu KD2.

§ 16.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UM1 plan ustala zabudowę usługowo -mieszkaniową i następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) przeznaczenie podstawowe -handel i usługi, na wyższych kondygnacjach funkcja mieszkaniowa,
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) ściśle określona linia zabudowy w liniach rozgraniczających teren PP oraz w odległości 5m od linii rozgraniczających terenu od Al. Spacerowej i nieprzekraczalna linia zabudowy wewnątrz terenu dla max. szerokości budynku 15m;
b) wysokość budynków + 15,00m, maksymalnie pięć kondygnacji nadziemnych minimum cztery kondygnacje nadziemne;
c) obowiązuje pierzejowy charakter zabudowy;
d) elewacje wykonane z materiałów o podwyższonym standardzie;
e) obowiązuje dach płaski;
f) zaleca się w kondygnacjach IV i V realizację dwupoziomowych apartamentów mieszkalnych z tarasami w kierunku terenu PP i Al. Spacerowej;
g) budynki wyposażyć w okna dźwiękoszczelne;
h) dopuszczalny wskaźnik intensywności zabudowy - 3;
i) teren wewnętrznego dziedzińca należy zagospodarować zielenią urządzoną z zielenią wysoką do użytkowania przez mieszkańców;
j) teren przylegający do Al. Spacerowej należy zagospodarować zielenią urządzoną, z zielenią średniowysoką, nie przekraczającą 3 m wysokości i elementami małej architektury;
k) od strony PP obowiązuje zasada podcieniowania budynków;
l) zaleca się łączenie działek w całość, zgodnie z planem,
3) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) wejścia do klatek schodowych od strony wnętrza terenu;
b) wejścia do lokali użytkowych wyłącznie od terenów Al. Spacerowej, PP, i KD1;
c) dojazd od KD1.

§ 17.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UM2 plan ustala zabudowę usługowo -mieszkaniową i następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) przeznaczenie podstawowe -funkcja mieszkaniowa z funkcją usługowo-handlową w parterze,
2) zabudowa istniejąca:
a) obiekty zabytkowe objęte ochroną konserwatorską: ul. Ostatnia 6; adaptowana do nowych potrzeb;
b) zabytkowa adaptowana i modernizowana zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków,
3) zasady kształtowania nowej zabudowy:
a) ściśle określona linię zabudowy od strony ul. Ostatniej oraz nieprzekraczalna linia zabudowy wewnątrz terenu;
b) wysokość budynku + 15.00m.;
c) maksymalny procent zabudowy -60%;
d) w sąsiedztwie obiektów objętych ochroną konserwatorską kubaturę projektowanej zabudowy dostosować do obiektów zabytkowych;
e) elewacje wykonane z materiałów o podwyższonym standardzie;
f) zakaz podziałów wtórnych istniejących działek;
g) zaleca się łączenie działek w całość, zgodnie z planem,
4) zasady obsługi komunikacyjnej:
1. wejścia do budynków od ul. Ostatniej i wnętrza terenu;
2. wjazd od KD1 i ul. Ostatniej.

§ 18.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UM3 plan ustala zabudowę usługowo -mieszkaniową i następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) przeznaczenie podstawowe -usługi nieuciążliwe, na wyższych kondygnacjach funkcja mieszkaniowa,
2) zabudowa istniejąca:
a) obiekty zabytkowe objęte ochroną konserwatorską: ul. Bielska 35, 33, 27, 25;
b) zabudowa zabytkowa adaptowana i modernizowana zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków,
c) adaptowana do nowych potrzeb;
3) zasady kształtowania zabudowy:
a) ściśle określona linia zabudowy w liniach rozgraniczających tereny KD2, PX1, ul. Bielskiej i ul. Ostatniej;
b) wysokość budynków -gzyms nie może przekraczać gzymsu budynku zabytkowego narożnego przy skrzyżowaniu ulic Bielskiej i Ostatniej;
c) elewacje powinny nawiązywać swoim charakterem do budynków istniejących zabytkowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na proporcje otworów okiennych do całości ścian zewnętrznych oraz akcentowanie w elewacji historycznych podziałów własnościowych, zabudowę odtwarzać na zasadach zabudowy historycznej - oficyny;
d) obowiązuje zabudowa pierzejowa terenu;
e) budynki należy wyposażyć w okna dźwiękoszczelne;
f) obowiązuje dach spadowy. Krycie dachów blachą lub dachówką ceramiczną. Spadki dachów od 60 do 100%;
g) maksymalny procent zabudowy -75%;
h) zakaz podziałów wtórnych istniejących działek;
i) zaleca się łączenie działek w całość, zgodnie z planem,
4) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) wejścia główne wzdłuż pierzei;
b) dojazd od KD2.

§ 19.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem PX1 plan ustala tereny przestrzeni publicznych z zielenią urządzoną i następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) ciąg pieszy publiczny łączący Al. Spacerową z placem Nowy Rynek i dalej poprzez ulicę Tumską z Pl. Gabriela Narutowicza. Na terenie dopuszcza się możliwość realizacji podziemnych ciągów uzbrojenia technicznego;
b) należy zapewnić możliwość przejazdu dla pojazdów uprzywilejowanych,
2) ustalenia szczegółowe:
a) szerokość ciągu odpowiednio 26,4m, 16,0m i 22.0m według rysunku planu.
b) posadzka wnętrza urbanistycznego projektowana indywidualnie z zastosowaniem materiałów nawierzchniowych o podwyższonym standardzie;
c) konieczność zastosowania elementów małej architektury jak ławeczki, stojaki na rowery, stoliki;
d) wysokość lamp oświetleniowych nie może przekraczać 5,0m.;
e) urządzenie przestrzeni publicznej należy realizować w powiązaniu z sąsiadującymi obiektami;
f) teren przy UC2 należy zagospodarować zielenią wysoką -szpaler drzew wg rysunku planu;
g) przy ul. Bielskiej na ciągu pieszym rezerwa terenu pod przejście podziemne szerokości min 6,0 m.

§ 20.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem PP plan ustala tereny przestrzeni publicznych i następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) plac miejski stanowiący centrum obszaru objętego opracowaniem;
b) pod placem zlokalizowany parking podziemny publiczny wielopoziomowy z wjazdem od strony KD1 i KD5.Na terenie dopuszcza się możliwość realizacji podziemnych ciągów uzbrojenia technicznego. Na terenie należy zapewnić możliwość przejazdu dla pojazdów uprzywilejowanych.
2) ustalenia szczegółowe:
a) wymiary podstawowe placu 40 x 70,50m.;
b) konieczność zastosowania elementów małej architektury jak ławeczki, stojaki na rowery, stoliki;
c) posadzka wnętrza urbanistycznego projektowana indywidualnie, z zastosowaniem materiałów nawierzchniowych o podwyższonym standardzie;
d) wierzch posadzki urbanistycznej stanowi poziom = 0.00;
e) wysokość lamp oświetleniowych nie może przekraczać 5,0m.;
f) urządzenie przestrzeni publicznej należy realizować w powiązaniu z sąsiadującymi obiektami;
g) dopuszcza się realizację obiektu kubaturowego związanego funkcjonalnie z kwartałem UC1 lub UM1, z obowiązkowo uwolnionym parterem dla zachowania ciągłości ciągów pieszych i spójności placu. Wysokość obiektu kubaturowego nie może przekraczać wysokości zabudowy kwartału UC1.

§ 21.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KD1 plan ustala tereny ulic dojazdowych i następujące zagospodarowanie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe -ulica dojazdowa do terenu UM1, UM2, UC4, UC5 i garażu podziemnego PP,
2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających - 15,0 m.

§ 22.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KD2 plan ustala tereny ulic dojazdowych i następujące zagospodarowanie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe -ulica dojazdowa do terenów oznaczonych symbolami UM3,UC4 i UC5 oraz jako dojazd do terenu wydzielonego literami a-b-c-d z UC3,
2) jezdnia zakończona pętlą o zewnętrznym promieniu skrętu 11,0 m. Szerokości ulicy w liniach rozgraniczających - od 15 do 37,5m.,
3) na zakończeniu ulicy wolnostojąca forma plastyczna, zlokalizowana zgodnie z rysunkiem planu.

§ 23.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KD3 plan ustala tereny ulic dojazdowych do terenów oznaczonych symbolami UC4 i UC5. Szerokość ulicy w liniach rozgraniczających - 15,0 m.

§ 24.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KD4 plan ustala tereny ulic dojazdowych do terenów UC1, UC2, UC3 i parkingu ogólnodostępnego. Szerokości jezdni łącznie z parkingiem w liniach rozgraniczających - 17,50m.

§ 25.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KD5 plan ustala tereny ulic dojazdowych do terenu UC1 i parkingu wielopoziomowego pod terenem PP. Szerokość ulicy w liniach rozgraniczających - 15,0 m.

Rozdział IV

Ustalenia przejściowe i końcowe

§ 26.

Na podstawie art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym, dla naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenach objętych planem, ustala się stawki w wysokości:
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu UC1, UC2, UC3, UC4 i UC5 - 30%;
2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu UM1, UM2 i UM3 - 30%
3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu KD1, KD2, KD3, KD4 i KD5 - 0%
4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu PX1 - 0%
5) dla terenów oznaczonych na rysunku planu PP - 0%
6) dla terenów oznaczonych na rysunku planu EE1 i EE2 - 0%

§ 27.

W granicach obszaru objętego planem tracą moc ustalenia Miejscowego Szczegółowego Planu Zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Płocka, uchwalonego uchwałą nr 531/LIII/94 Rady Miasta Płocka z dnia 29 marca 1994 r.

§ 28.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka

§ 29.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

Agent prowadzący Waldemar Głowicki, tel. kom. 602219948

Lokalizacja -   Mazowieckie
Miejscowość i ulica -   Płock
Cena -   6 000 000 zł
Powierzchnia gruntu -   7000 m2
Media -   prąd, gaz, woda, kanalizacja
Stan prawny gruntu -   własność
Księga wieczysta -   tak
Oferta na wyłączność -   NIE
Lokalizacja obiektu:
www.maps.google.com
drukuj
  powrót